Registr oznámení

Zákon o střetu zájmů


Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 2016/2008 Sb.

Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 2016/2008 Sb. ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a.    jiných vykonávaných činnostech,
b.    majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c.    příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou
a.    členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
b.    členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
c.    vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.


Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení


Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese  Žádost o nahlédnutí do registru oznámení ke stažení ZDE – (formát PDF; velikost 94 kB)
•    Žádost o nahlédnutí do registru oznámení ke stažení ZDE – (formát MS Word; velikost 76 kB)
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.

Kontakt:
Starosta města
Mgr. Josef Málek
telefon: 482 360 432
e-mail: josef.malek@raspenava.cz

Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na odboru kancelář ředitele krajského úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo
•    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
•    neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.