Praktické informace

POZOR ZMĚNA!!!

Otevírací doba sběrného dvora v Raspenavě od 1. 4. 2024

 

V období 1. 4. – 31. 10.​ 

Středa

14:00 - 18:00 hodin

Sobota

8:00 - 14:00 hodin

 

V období 1. 11. - 31. 3. 

Středa

14:00 - 17:00 hodin

Sobota

8:00 - 14:00 hodin

 

Úhrady místních poplatků

Upozorňujeme občany, že vždy do 31. března aktuálního roku musí být uhrazeny místní poplatky, a to poplatek ze psů (na celý rok) a poplatek za svoz TKO (tuhého komunálního odpadu) na 1. pololetí (2. pololetí do 31. července aktuálního roku).

Výše poplatků:              

Poplatek za svoz TKO za osobu a rok: 660,- Kč.
Blíže Obecně závazná vyhláška města č. 4/2023

Poplatek ze psa a rok: 
a) za jednoho psa 300 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč.
Blíže Obecně závazná vyhláška města č. 3/2023

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

V případě platby poplatků bankovním převodem je č. ú. 19-86121574/0600, informaci o variabilním symbolu získáte na čísle 482 360 441 (TKO), 482 360 445 (poplatek ze psa). Složenky se zasílají pouze dlužníkům po termínu splatnosti poplatků.

 

Sběrný dvůr Raspenava 

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

Sběrný dvůr města Raspenavy slouží občanům města Raspenavy k odkládání objemného nebo nebezpečného odpadu, dále je zde možné odevzdat také použitá malá i velká elektrozařízení, cartridge a tonery nebo upotřebené potravinářské oleje a tuky nebo též bioodpad z údržby zeleně.

Sběrný dvůr neslouží pro odkládání stavebního odpadu a suti, ani k odkládání odpadu vzniklého z podnikatelských aktivit. Při využití možnosti odkládání odpadu ve sběrném dvoře můžete být požádáni o doložení trvalého bydliště apod.

Respektujte prosím pokyny obsluhy sběrného dvora.

Objemný odpad musí být z důvodu dalšího energetického využití „nakrácen“ na maximálně 1,5 metru délky, případně rozebrán (gauče, pohovky, postele, skříně, křesla, …)

Pokud přijíždíte do sběrného dvora se složkami komunálního odpadu z důvodu plných kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu, je vhodné mít odpad předtříděný.

 

Sběr malých i velkých elektrozařízení

V rámci sběru elektrozařízení spolupracuje naše město s kolektivními systémy Asekol, Ekolapm a Elektrowin. Ve sběrném dvoře tak můžete odevzdávat chladničky, klimatizace, tepelná čerpadla, obrazovky, monitory, pračky, myčky, tiskárny, vysavače, mikrovlnky, ale i zářivky, výbojky, žárovky a další drobné elektrospotřebiče. Odevzdání elektrozařízení je bezplatné.

 

Sběr použitých cartridgí a tonerů

Sběr použitých cartridgí a tonerů je ve městě zajišťován možností odkládání upotřebených cartridgí a tonerů ve sběrném dvoře města Raspenavy. Zde je možné v rámci ekologického programu na sběr náplní z tiskáren odložit náplně v originálním PVC obalu nebo v igelitovém sáčku.

Projekt je určen pro širokou veřejnost a má za cíl naučit rodiny a jednotlivce sbírat prázdné cartridge a tonery prostřednictvím sběrného boxu. Využívat ho mohou všichni, včetně podnikatelských subjektů. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu, odevzdání je samozřejmě zdarma.

 

Sběr potravinářských olejů a tuků

Sběr potravinářských olejů a tuků je ve městě zajišťován možností odkládání upotřebených potravinářských olejů a tuků ve sběrném dvoře města Raspenavy. Zde jsou k dispozici separační nádoby, do kterých se upotřebený odpad ukládá v pevných obalech z PVC, např. PET lahvích.

Pro občany města Raspenavy je odkládání upotřebených potravinářských olejů a tuků do těchto nádob bezplatné. Tento separovaný odpad je určen k dalšímu zpracování. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu, nezanášejte si odpadní vedení.

 

Sběr bioodpadu

Sběr bioodpadu z údržby zeleně jako trávu, listí či větve lze odevzdat rovněž ve sběrném dvoře, kontejner pro uložení tohoto druhu odpadu není součástí klasického sběrného dvora, ale je umístěn na dvoře za Smědavskou Rychtou. Rovněž bioodpad odevzdávají občané našeho města bezplatně.

 

Třídění odpadu ve městě

Tříděný odpad a jeho svoz

Svoz tříděného odpadu je ve městě zajišťován možností odkládání jednotlivých (níže uvedených) složek komunálního odpadu na osmnácti stanovištích, jejichž svoz dle jednotlivých složek odpadu je pravidelně zajišťován svozovou společností. Tento separovaný odpad je určen k dalšímu zpracování.

Svoz probíhá v těchto intervalech:

žluté kontejnery na PET láhve a plast
jednou týdně, liché týdny ve středu, sudé týdny ve čtvrtek

modré kontejnery na papír
jednou za 14 dní, liché týdny ve čtvrtek

červené nádoby na směsný plast a nápojové kartony
jednou za 14 dní, liché týdny v pátek

zelené kontejnery na sklo
jednou za měsíc

 

Sběr použitého oblečení

Sběr použitého oblečení je ve městě zajišťován možností odkládání použitého oblečení do sběrných kontejnerů umístěných na třech místech v rámci stanovišť pro svoz tříděného odpadu. Konkrétně jsou tyto kontejnery umístěny u parkoviště samoobsluhy „u Pacholíka“, u školní družiny v ulici Moskevská a u bývalé hudební školy v ulici Hejnická. Tento separovaný odpad je určen k dalšímu zpracování.

Do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo v igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení (oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky). Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Hlavním cílem nabízené služby je snížení množství netříděného tuhého komunálního odpadu, druhotné využití textilu a materiálová a energetická recyklace. Projekt probíhá ve spolupráci se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých humanitárních aktivit.

 

 

Informace ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ve vyhlášce je přehledně uvedeno, za jakých podmínek je možné dřeviny rostoucí mimo les kácet a zda je či není třeba žádat o povolení ke kácení těchto dřevin.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin (porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let (stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a porostech – pěstírny),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území[1] evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

V případě nejasností, zda daná dřevina podléhá či nepodléhá institutu povolení kácení, je vhodné dotázat se příslušného orgánu ochrany přírody (v našem městě zpravidla na čísle 482 360 448, v některých případech však orgánem ochrany přírody může být i např. AOPK – CHKO Jizerské hory).

Současně je třeba upozornit a upozorňovat nadále, že platí ochrana volně žijících ptáků[2] i ochrana zvláště chráněných živočichů[3] dle zákona o ochraně přírody a krajiny.