Praktické informace

Otevírací doba sběrného dvora v Raspenavě: 

Středa

14:00 - 18:00 hodin

Sobota

10:00 - 16:00 hodin

 

Svoz tříděného odpadu

Svoz tříděných složek komunálního odpadu ve Městě Raspenava zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. a probíhá v těchto intervalech:

Žluté kontejnery na PET láhve
Svoz probíhá jednou týdně, a to v liché týdny ve středu, v sudé týdny ve čtvrtek.

Modré kontejnery na papír
Svoz probíhá v liché čtvrtky jednou za 14 dní.

Červené popelnice na směsný plast
Svoz probíhá v liché pátky jednou za 14 dní.

Zelené kontejnery na sklo
Svoz probíhá jednou za měsíc a to: 11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11. a 12.12. 2020.

 

Úhrady místních poplatkůpes

Upozorňupopelnicejeme občany, že vždy do 31. března aktuálního roku musí být uhrazeny místní poplatky, a to poplatek ze psů (na celý rok) a poplatek za svoz TKO na 1. pololetí (2. pololetí do 31. července aktuálního roku). Výše poplatků: 350,-- Kč za svoz TKO za osobu a rok a 50,-- Kč za prvního psa. Při neuhrazení poplatků může být dle obecně závazné vyhlášky poplatek navýšen až trojnásobně.
V případě platby poplatků na účet je č. ú. 19-86121574/0600 a variabilní symbol zůstává nezměněn - informaci o VS získáte na čísle 482 360 441 (TKO), 482 360 445 (poplatek ze psa). Složenky se zasílají pouze dlužníkům po termínu splatnosti poplatků.

 

 

Sběr potravinářských olejů a tukůOleje_obr

– oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace
– oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod
– oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv

Ve sběrném dvoře v Raspenavě je nově umístěna separační nádoba pro sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku.

Občané města Raspenava mohou bezplatně potravinářské oleje a tuky uložit do této nádoby v uzavřených použitých PET láhvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC.

 

 

Informace ke kácení dřevinstrom

S účinností dnem 15. července 2013 vyšla nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona.

Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Je zde uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška.

Konkrétně se musí jednat o:

a)      pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. – viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území),

b)     pozemek, který je současně nepřístupný veřejnosti

c)      pozemek, který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u dotčeného pozemku bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního zákona, doporučujeme se o stanovisko k dané věci obrátit na místně příslušný stavební úřad.

V případě dotazů, zda daná dřevina nově podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je vhodné tazateli doporučit požádat si o tzv. předběžnou informaci příslušný orgán ochrany přírody, zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení. Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené kácení.

Současně je třeba upozornit a upozorňovat také tazatele, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4. do 31. 10. běžného roku) si musí být zcela jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu za protiprávní jednání dle zákona. Toto riziko se výrazně zvětšilo, neboť při kácení v „zahradách“ není velikost dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení vzrostlých stromů, kde ptáci i další živočichové běžně žijí.

Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. V § 3 písm. b) vyhlášky je nově uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Co se myslí „zapojeným porostem dřevin“ je uvedeno v § 1 písm. a) této vyhlášky.

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

 

 

Sběr použitého oblečenítextil_bok

Pro občany Města Raspenava společnost .A.S.A., spol. s r.o. umístila na třech místech naší obce speciální sběrné kontejnery na použité oblečení.

První je umístěný na sídlišti Moskevská, druhý u bývalé hudební školy v ulici Hejnická a třetí kontejner je umístěný na parkovišti u samoobsluhy U Pacholíka v ulici Fučíkova. Všechny  kontejnery na použité oblečení jsou umístěny v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad (modré kontejnery).

Do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo v igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení (oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky). Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co všechno se skrývá pod pojmem použitý textil a jaké je jeho další využití?

Aby se z oblečení po nějakém čase nestal jen obyčejný odpad, je možné jej dále využívat a recyklovat. Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci. Zbylá část slouží po recyklaci jako pomůcky pro úklid nebo také jako zdroj energie.

Textilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších podob a z nejrůznějších materiálů (vlna, bavlna, len, kůže, hedvábí, polyamid, polyester, polyetylén, atd.), včetně obuvi, dek a povlečení. Ekonomickou hodnotu staršího kusu textilu určuje jednak jeho využitelnost v rámci původní funkce, tj. jako oblečení, a následně, v menší míře,  použitelnost komponent (vláken) při materiálové či energetické recyklaci.

Hlavním přínosem nabízené služby je snížení množství netříděného tuhého komunálního odpadu, využití textilu pro další používání (nošení) a materiálová a energetická recyklace. Projekt probíhá ve spolupráci se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých aktivit.

 

Sběr použitých cartridgí a tonerůcartridge

Naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Projekt je určen pro širokou veřejnost a má za cíl naučit rodiny a jednotlivce sbírat prázdné cartridge a tonery prostřednictvím sběrného boxu.

V naší obci je sběrný box umístěný v 1. patře Městského úřadu Raspenava. Využívat ho mohou všichni, včetně podnikatelských subjektů.

Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naši obec. 

Použíté cartridge a tonery se do sběrného boxu vhazují buď v originálním PVC obalu, nebo v igelitovém sáčku.

Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu.

Odevzdání je zdarma.