Odpadové hospodářství

Kontejnery"Plán odpadového hospodářství města Raspenavy"

 

 

Odpady Raspenava 2021 – 2022

 

Město Raspenava provozuje systém odpadového hospodářství na základě Zákona o odpadech. K tomuto tématu se dále krom jiných předpisů váží také dvě obecně závazné vyhlášky města:

  • o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
  • o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;

 

Svoz směsného komunálního odpadu je v Raspenavě zajišťován společností FCC a městem Raspenava, město obsluhuje svoz nádob, které nejsou ideálně obsloužitelné společností FCC s ohledem např.: na parametry svozového vozidla a místních komunikací.

Svoz tříděného komunálního odpadu rovněž kombinuje spolupráci společnosti FCC a města Raspenavy. V současné době je k dispozici po městě 18 stanovišť se základními nádobami pro tříděný odpad v rozsahu SKLO-PLAST-PAPÍR-TETRAPACK. Bližší informace lze dohledat na webu města: https://raspenava.cz/mesto/prakticke-informace.  

 

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v týdenním nebo čtrnáctidenním režimu v závislosti na počtu osob v dané domácnosti či nemovitosti. Svoz tříděného odpadu probíhá v intervalech:

žluté kontejnery na PET láhve a plast,

  • jednou týdně, každý čtvrtek sudý i lichý týden

modré kontejnery na papír

  • jednou za 14 dní, lichý týden ve čtvrtek (vybraná místa jsou svážena týdně)

červené nádoby na směsný plast a nápojové kartony

  • jednou za 14 dní, liché týdny v pátek

zelené kontejnery na sklo

  • jednou za měsíc

 

Nad tyto možnosti dále město provozuje sběrný dvůr. Tento dvůr slouží občanům města Raspenavy k odkládání objemného nebo nebezpečného odpadu, dále je zde možné odevzdat také použitá malá i velká elektrozařízení, cartridge a tonery nebo upotřebené potravinářské oleje a tuky nebo též bioodpad z údržby zeleně. Sběrný dvůr neslouží pro odkládání stavebního odpadu a suti, ani k odkládání odpadu vzniklého z podnikatelských aktivit. Což se projevuje zejména v hospodaření v roce 2022.

 

A v neposlední řadě je třeba uvést i soukromou Výkupnu druhotných surovin na území našeho města, která je rovněž do systému zapojena.

 

Produkce vybraného odpadu na území města v tunách:

 

2021

2022

Jedlé oleje a tuky

0,029

0,184

Bioodpady (zeleň)

191,91

184,66

Papír, Papírové obaly a lepenka

16,36

23,13

Plastové obaly

14,6

23,29

Skleněné obaly

36,31

32,84

Pneumatiky *

9,56

0

Směsi nebo frakce betonu *

76,05

0

Dřevo

11,12

22,49

Zemina a kamení *

33,66

0

Olej a tuk

0,38

0,4

Směsný komunální odpad

1226,26

905,24

 

 

*tyto komodity standardně náš sběrný dvůr neodebírá