Informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace

(stránky v rekonstrukci)

 

Poskytnuté informace ZDE.

 

1. Název

Město Raspenava

2. Důvod a způsob založení

Město Raspenava (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 o obcích).

3. Organizační struktura

Vedení města:
Starosta
Místostarosta


Zastupitelstvo města - 15 členů
* Kontrolní výbor - 5 členů
* Finanční výbor - 5 členů

Rada města - 5 členů

Městský úřad
Ekonomické oddělení
Podatelna, sociální věci
Správa majetku, pozemky
Stavební úřad
Silniční správní úřad
Životní prostředí
Matrika, evidence obyvatel

 

Příspěvkové organizace zřizované městem:
Základní škola a mateřská škola Raspenava

Organizační složky města:
Jednoka sboru dobrovolných hasičů Raspenava
Sbor dobrovolných hasičů Lužec

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Raspenava
Fučíkova 421
463 61  Raspenava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Raspenava
Fučíkova 421
463 61  Raspenava

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:

 

08:00

-

17:00

       

Středa:

 

08:00

-

17:00

 

 

 

 

Úterý: Čtvrtek: Pátek:

 

NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
po dohodě občana
s úředníkem.

4.3.1 Úřední a otevírací hodiny ostatní

Otevírací doba Městské knihovny a informačního centra ZDE.

4.4 Telefonní čísla

482 360 431 (ústředna)
Další telefonní kontakty jsou ZDE.

4.5 Čísla faxu

Město fax nepoužívá.

4.6 Adresa internetové stránky

mesto.raspenava@raspenava.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: nkabbs6

5. Případné platby lze poukázat

Č. ú. 0984937399/0800

Platby v hotovosti i platební kartou lze uhradit na pokladně městského úřadu (v 1. patře) v úředních hodinách.

Bližší informace poskytnou zaměstnanci ekonomického oddělení MÚ Raspenava na tel. 482 360 443
a 482 360 440.

6. IČO

00263141

7. DIČ

CZ00263141

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán města ZDE.
Rozpočtový výhled města ZDE.
Povodňový plán ZDE.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce ZDE.

8.2 Rozpočet

Rozpočty včetně rozpočtových změn a výhledů jsou dostupné ZDE.

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1).
Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

Bližší informace (Směrnice RM č. 4/2019 o postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím) jsou dostupné ZDE.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
   • osobně v podatelně MÚ (sekretariát), MÚ Raspenava
   • poštou na adresu: Městský úřad Raspenava, Fučíkova 421, 463 61  Raspenava
   • elektronicky na adresu mesto.raspenava@raspenava.cz  

   • prostřednictvím datové schránky: nkabbs6

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena a adresa žadatele.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Na postup města při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Obecně:
Proti rozhodnutí Městského úřadu Raspenava lze podat odvolání prostřednictvím odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon [např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů] nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu.
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Odvolání učiněné písemně lze podat:
  • poštou na adresu: Městský úřad Raspenava, Fučíkova 421, 463 61  Raspenava
  • osobně na podatelně Městského úřadu Raspenava

Ústní odvolání lze podat do protokolu u příslušného oddělní městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na město, jsou přístupny ZDE.
Tyto formuláře lze získat také na městském úřadě v úředních hodinách.
 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Vybrané postupy při řešení životních situacích na portálu veřejné správy jsou dostupné ZDE, na stránkách Finanční správy ČR jsou dostupné ZDE a na stránkách Ministerstva vnitra jsou dostupné ZDE.

Vybrané postupy při řešení životních situacích ve městě Raspenava jsou dostupné ZDE.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Raspenava jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Texty právních předpisů jsou dostupné ZDE.

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy města Raspenava (obecně závazné vyhlášky a nařízení města) jsou dostupné na internetových stránkách města – ZDE vyhlášky, ZDE směrnice a nařízení.
Právní předpisy města a jejich evidence jsou v listinné podobě k nahlédnutí na městském úřadě v úředních hodinách v kanceláři č. 101.

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je dostupný ZDE.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Město v této době nemá vzorové licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2022202120202019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

17.1. Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

17.2. Výdaje na soudy

Město žádné výdaje na soudy nemá.