Detail aktuality

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na následující dny (především pak na období tzv. pálení čarodějnic). V souvislosti s touto výstrahou jsme byli upozorněni na platnost „Nařízení Libereckého kraje č. 3/2024 ze dne 5. 3. 2024, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“, které mj. říká, že dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba, po kterou je na určitém území v platnosti výstraha ČHMÚ jevu „nebezpečí požáru“ v intenzitě jevu „nízký“ a „vysoký“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby. Tzn., že obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany, jako je např. zákaz rozdělávání ohně atd. jsou v platnosti již zveřejněním výstrahy ČHMÚ samotné. Tuto informaci vám předáváme.

 

Výtah z „Nařízení Libereckého kraje č. 3/2024“:

Čl. 4

Místo zvýšeného požárního nebezpečí

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření. Jedná se zejména o:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

b) lesopark, park, zahrada a obdobný porost,

c) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

d) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

e) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

 

Čl. 5

Obecné podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru

1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 2 písm. a) a b) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru podle čl. 4, zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržování ohně (např. táborové ohně, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

c) kouření (s výjimkou elektronických cigaret).