Detail aktuality

Informace pro voliče - výzva k ověření platnosti OP

Informace pro voliče

k prokazování totožnosti a státního občanství ČR ve volebních místnostech pro účel výkonu volebního práva do Poslanecké sněmovny Parl. ČR v Libereckém kraji, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
  • nebo platným občanským průkazem.

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze prokázat totožnost ani státní občanství. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR,  nebude mu hlasování umožněno.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech  č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu (zák. č. 328/1999 Sb.) již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Krajský úřad Libereckého kraje vyzývá zejména voliče, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parl. ČR (které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021) nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

JUDr. Jiří NĚMEC, v. r.

vedoucí správního odboru