Detail aktuality

Informace o možnosti zjednodušeného prokazování poskytnutí finančního daru na podporu Ukrajiny

Ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů umožňuje, aby si poplatník daně z příjmů, za splnění zákonem stanovených podmínek, snížil základ daně z příjmů o hodnotu bezúplatného plnění (dále též „daru“). Poskytnuté dary poskytovatel prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum poskytnutí daru. Dary poskytnuté na vybrané zveřejněné účty lze prokázat i jiným způsobem, než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru. 

Aktuálně se v roce 2022 jedná o dary poskytnuté na účet:  

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
 
Na základě  zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace bude možné uplatnit pro snížení základu daně dary na podporu obranného úsilí Ukrajiny. 
Dar poskytnutý na zveřejněný účet č. 304452700/0300 Velvyslanectví Ukrajiny v České republice lze prokázat výpisem z účtu, případně ústřižkem složenky. Na webových stránkách: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/sbirka-na-podporu-ukrajinske-armady, resp. https://supportukraine.cz, lze nalézt informace o příjemci daru a účelu daru. 

Raspenavský zvláštní bankovní účet č. 50032-984937399/0800 - Sbírky, jejíž cílem je shromažďování peněžních prostředků, které jsou využívány k úhradě potřeb válečných uprchlíků z území Ukrajiny ubytovaných v Raspenavě a seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny je uveden v přiloženém dokumentu ZDE.